Default Title

Криша Р. О. Удосконалення регулюючої мережі дренажно – модульних систем вертикальними дренуючими елементами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 / Р. О. Криша ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП , 2017. – 20 с.

Default Title

Аналітико-синтетична переробка документної інформації : метод. вказівки до виконання практ. робіт для студентів 3-го курсу спец. 029 “Інформ., бібл. та архівна справа” : у 2 ч. Ч. 1 / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна” ; О. М. Постельжук. – Рівне : РДГУ , 2017. -38 с.

Default Title

Аналітико-синтетична переробка документної інформації : метод. вказівки до написання курсової роботи для студентів 3-го курсу спец. 029 “Інформ., бібл. та архівна справа” / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна” ; уклад. О. М. Постельжук. – Рівне : РДГУ , 2017. – 35 с.

Default Title

Навчальна практика. Програма практики та методичні рекомендації щодо її виконання : для студентів 1-го курсу спец. 029 “Інформ., бібл. та архів. справа” / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна” ; уклад. О. М. Постельжук. – Рівне : РДГУ , 2017. – 30 с.

Default Title

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. Вип. 34 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; відп. ред. Є. М. Бабич. – Рівне : Волин. обереги , 2017. – 256 с.