Шпортько О. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013 : практикум для студентів вищих та учнів проф.-техн. навч. закл. – Рівне : О. Зень, 2017 . – 154 с.

Практикум містить впорядкований набір інструкційних карт з завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного опрацювання матеріалу до кожної теми. Основна увага приділяється вивченню засобів СУБД MS Access для розробки цілісних інформаційно-пошукових систем на прикладі ІС обробки БД гуртового складу. Завантажити Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013

Цифровий архів Національного університету “Острозька академія”

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Відвідати Цифровий архів

Електронний репозитарій НУВГП [Електронний ресурс] .- Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/ .- (Назва з екрана).

Електронний репозитарій НУВГП вміщує повні тексти наукових документів, які є доступними для перегляду. Відвідати Електронний репозитарій

Князевич А. А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А. А. Князевич ; под науч. ред. И. Г. Бритченко. – Ривне : Волин. обереги, 2016. – 272 с.

В монографии представлены результаты исследования теоретических и практических основ управления процессами формирования и функционирования инновационной инфраструктуры Украины. Предложено авторское определение социально-экономической категории «инновационная инфраструктура». Обоснована необходимость активизации коммерческой заинтересованности в предоставлении сервисных услуг и взаимовыгодных рыночных отношений между субъектами инновационной инфраструктуры и бизнеса. Разработана модель функционирования инновационной инфраструктуры как комплекса взаимосвязанных рыночных обеспечивающих софтизацию и сервизацию  инновационных процессов в экономике знаний. Аргументирована взаимосвязь основных рынков, действующих в составе инновационной инфраструктуры страны. Разработаны экономико-математические модели оптимального распределения ресурсов среди субъектов инновационной инфраструктуры. Завантажити Князевич=Формування інноваційної інфраструктури України_low

Успішні підприємства Рівненщини / гол. ред. Д. В. Губанов. – Рівне : О. Зень, 2012. – 232 с.

“Успішні підприємства Рівненщини” – книга про підприємства та компанії Рівненської області, що успішно розвиваються. В книгу увійшло понад 70 підприємств, які є яскравими представниками різних галузей економіки. Кожному підприємству у книзі присвячується окремий розділ, у якому цікаво висвітлено його історію, досягнення, напрями діяльності, продукцію чи послуги тощо.   Завантажити в форматі PDF ч.1 та ч.2  

Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с.

У підручнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної) суб’єктів підприємницької діяльності. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Облік і аудит”. Книга буде корисною також для студентів напряму підготовки “Фінанси”, “Економіка підприємства”, керівників підприємств, підприємців, бухгалтерів-практиків, всіх, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційного джерела організації менеджменту, контролю та аналізу господарської діяльності. Завантажити в форматі PDF:

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : підручник / О. В. Зінкевич, С.О. Левицька, І. П. Нагавичко, О. Б. Немкович. – Рівне : НУВГП, 2006. – 454 с.

ВСТУП Створення умов для ефективної діяльності суб’єктів господарювання передбачає вивчення особливостей як економіко-правового поля галузі, до якої належать об’єкти, так і характеристики форми власності юридичних осіб, їх організаційно-правової форми господарювання. Для збирання, оброблення та використання статистичної та адміністративної інформації щодо аналізу та узагальнення результатів економічної діяльності призначено Класифікатор форм власності (КФВ) [202]. Класифікацію форм власності рекомендується використовувати разом з державним класифікатором «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ).