Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині

Коваль В. Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті

Баталія Л. Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Пастовенський О. Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою

Григораш В. Організація науково-методичної роботи в школі

Химинець В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти

Пойда С. Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики

Сивохоп Я. Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків

Ворон О. Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників

Бордюк В. Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця

Люшин М. Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект

Антощук С.  Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

Ляхоцька Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (університетський досвід)

Мазурок М. Критерії та показники розвитку  професійної компетентності педагогів у процесі підвищення  їх кваліфікації

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тимощук О., Юсюк Т. Застосування редактора Windows Movie Maker як засобу створення відеофрагментів при викладанні уроків історії

Басараба Н. Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процесу

ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Ліончук Р. Термін «гендер» у науковому дискурсі: вітчизняний та зарубіжний підходи

МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА

Базиль Л. Форми і методи реалізації технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури

Романишина Н. Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця «Play the game» в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи

Куріч М. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови

Черуха Н. Особистісно зорієнтований підхід у навчанні іноземній мові у групах з неоднорідним складом студентів

Мартинюк В., Котелевська Р. Концептуальні підходи до укладання посібників з іноземної мови професійного спрямування

Балалаєва О. Історико-педагогічний аналіз розвитку методики викладання латини у ВНЗ на межі ХХ-ХХІ ст.

Назарець В. Формально-предметні форми вираженості авторської свідомості в текстах української адресованої лірики ХІХ – ХХ століть

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту

Ненько Ю. Деякі практичні аспекти формування професійної мовленнєвої культури курсанта ВНЗ МНС України

ПОЧАТКОВА ОСВІТА. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Захарчук З., Ткачук О. Ефективні способи опрацювання партитури виразного читання

Акпинар Л. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання на основі спецкурсу «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій»

Мороз О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів

Лещенко Г., Іванова Л. Компетентнісний підхід до проведення уроків розвитку мовлення в початкових класах

ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ

Бордюк М., Шевчук Т., Бордюк Н. Формування знань про електромагнітні властивості високомолекулярних сполук та їх систем у майбутніх учителів фізики та технології при вивченні спецкурсів

Фурса О. Якість професійної підготовки фахівців із дизайну як запорука успішної модернізації дизайн-освіти

Русіна Н. Методика використання мультимедійних технологій на практичних і лабораторних заняттях із землевпорядних дисциплін

Остапчук В. Цілісність мислення учнів при особистісно-розвивальному навчанні природничих предметів

ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Загородня А. Педагогічний такт учителя у спадщині І.Синиці

МУЗИКА. ЕСТЕТИКА

Швидків Г. Ретроспективний аналіз становлення вокальної педагогіки в Україні на прикладі Київської вокальної школи

Сверлюк Я. Формування професійних навиків диригента оркестру як педагогічний процес

Тижбірак В. Особливості практичної підготовки майбутнього керівника оркестрового колективу

Денисюк І. Інтерпретація як феномен у музичному виконавстві

Пономаренко М., Шихова Г. Виховний потенціал вітчизняної музичної шевченкіани

 

Матеріали Всеукраїнської інтерактивної конференції

«Сучасні підходи до створення та використання мультимедійних

програмних засобів у навчальному процесі ЗНЗ»

Ванчицький А. Методичні основи створення і розробки електронних ресурсів для дистанційного навчання

Васильченко Л. Информационно-образовательное пространство и среда: от общего к частному

Косовець О. Використання електронного підручника з інформатики в умовах інклюзивного навчання у ЗНЗ

Крутова Н. Освітня мережа «Щоденник.ua» як інформаційне шкільне середовище в організації навчально-виховного процесу

Рябова З. Використання інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні навчальним закладом

Стромило І. Технології та методологія розробки електронних посібників

Табакова О. Використання мультимедійних презентацій на уроках світової літератури


Завантажити :


 

  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь