Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми

«Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах

упровадження державних освітніх стандартів та

інформаційно-комунікаційних технологій»

Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін

Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону

Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання

Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект

Вєтров І. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище

Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні

Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти

Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні

Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти

Дейнеко С., Мішустіна Л., Тітарчук Н. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи

Дзеґа В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників сільської школи на андрагогічних засадах (на прикладі Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівського району Черкаської області

Драч І. Компетентність фахівця як теоретична проблема

Дрозд Т. Консультативно-тренінговий центр «Крок» – інноваційна структура у роботі методичної служби

Єгорова В. Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників (на прикладі викладачів іноземних мов)

Єремізіна Л. Інноваційний напрямок методичної роботи з керівними кадрами освіти

Живюк І. Вікіпедія та вчитель: готовність до взаємодії

Іванова С. Термінологічно-понятійні проблеми у процесі інспектування діяльності вищих закладів післядипломної педагогічної освіти державною інспекцією навчальних закладів України

Кабак В. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічного університету до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій

Кавецький В. Урахування соціально-професійних орієнтирів школярів у профорієнтаційній діяльності загальноосвітніх шкіл

Каратаєва М. Розвиток інформаційно-освітнього середовища – умова підвищення професійних компетентностей педагога

Кириченко В. Методичне забезпечення виконання міської екологічної програми

Кічула М. Стандартизоване тестування в стандарті освіти Польщі

Коновальчук І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Кулик О. Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій

Лузан Л. Особливості управління розвитком учителів філологічних дисциплін у межах післядипломної педагогічної освіти

Люшин М. Понятійна система дослідження проблеми реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії на уроках у 6-7 класах загальноосвітніх шкіл

Махиня Т. Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації

Мокрогуз О. Мультимедійні засоби на уроках у масовій практиці навчання історії

Мурована Н. До проблеми визначення структури інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу

Осипенко С. Взаємодія методичних служб у рамках функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту

Панасюк Н. Емпіричне дослідження стану сформованості економічних знань майбутніх інженерів-педагогів

Покроєва Л. Формування інформативної компетентності як фактор особистісно-професійного зростання педагогів

Почуєва О. Презентаційна діяльність сучасного навчального закладу

Приходькіна Н. Особливості професійно-педагогічної підготовки викладача вищої школи США у системі підвищення кваліфікації

Радиш О. Програмно-цільове управління розвитком життєтворчої особистості

Руснак Т. Розвиток професійної компетентності вчителів фізики на курсах підвищення кваліфікації

Сенчук Ж. Розвиток корпоративної культури як інноваційний напря діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Старєва А. Розвиток методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця: 80-ті роки ХХ століття

Тимощук О. Використання освітніх веб-ресурсів у підготовці вчителів технологій з охорони праці

Харченко А. Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти

Хворостенко І. Розвиток самоосвітньої компетентності як психолого-педагогічна проблема

Хоронжевський О. Навчально-методичне забезпечення формування основ гігієнічної культури в процесі трудового навчання в основній школі

Чернікова Л. Науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності вчителів

Шевченко О. Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя

Шиянюк Л. Кейс-метод у формування комунікативної компетентності студентів технічного вишу на заняттях з української мови

Шмирук Н. Розвиток критичного мислення педагогічних працівників засобами дискусійних форм навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти

Шуляк Н. Дослідження ціннісного ставлення до людини у моральних вчинках старшокласників

Ягоднікова В. Дослідження суб’єктивних чинників, що впливають на ефективність інноваційної педагогічної діяльності у вихованні


Завантажити :


 

 

  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь