Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Шумейко З. Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Лавренчук А.  Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства

Сорока М., Корецький М., Калько А. Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування

Мороз І. Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Науменко С. Історія розвитку систем завдань у тестовій формі

МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА

Мандрик Н. Українська мова у європейському Середньовіччі

ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО

Галішевська Н., Новик О. Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ століття

ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ

Малафіїк І., Галатюк М. Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів

МУЗИКА. ЕСТЕТИКА

Дубровіна І. Вивчення вітчизняної музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти

Павленко О. Дослідження процесу формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у контексті інструментально-виконавської підготовки

Сиротюк Д. Інструментальне джазове виконавство періоду класичного новоорлеанського стилю

Харитон І. Функціональна буттєвість культової музики української православної традиції

Щербініна О. Пізнання музичного смислу як проблема фортепіанної педагогіки

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми

«Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі:

досвід і перспективи»

Андрієць М., Мойсюк В., Пасько Т., Демчучена І. Аналіз рівня рухової активності дітей та молоді Чернівецької області як провідної детермінанти формування здорового способу життя

Байкіна Н., Крет Я., Поддуєва О. Діагностика і корекція психомоторики в глухих дітей

Бережна Ж. Критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання

Блавт О. Удосконалення змісту фізичного виховання у роботі зі студентами, хворими на ожиріння, які віднесені до спеціальних медичних груп ВНЗ

Бородін Ю. Фізкультурно-спортивне мікросередовище як умова підвищення ефективності фізичної підготовки курсантів у вищому навчальному закладі

Булгаченко С. Методика проведення занять з естетичної гімнастики із дівчатками 6-9 років

Гаврилюк А., Сапожник О., Кліш І. Методичні особливості проведення годин фізичної культури в групах продовженого дня з урахуванням працездатності дітей 8-9 років

Герасименко С. Самостійна робота як важлива складова системи навчання майбутніх фахівців із фізичного виховання

Гончаренко В. Технологія фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа

Гончерюк М. Сучасні проблеми недостатньої рухової активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Горбенко М. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів

Горбуля О. Динаміка змін витривалості студентів-баскетболістів протягом навчального року

Городинський С., Куліш Н. Проблеми кадрового забезпечення працівників галузі фізичного виховання та шляхи їх вирішення

Гринченко І. Педагогічні технології навчання фізичної культури: формування інформаційно-педагогічної компетентності студентів в умовах інформатизації галузі

Гурковський О., Ястремський О. Аналіз функціонального стану гімназистів в умовах різних навчальних навантажень

Деделюк Н., Козіброцький С., Овчаренко Т. Система організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Дубчук О. Оцінка впливу експериментальної програми фізичного виховання для груп фізичної реабілітації із застосуванням калланетики на показники рентгенологічного та функціонального дослідження опорно-рухового апарату студенток при сколіозі ІІ-ІІІ ступенів

Дутчак М., Мартин П. Мережа центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» в Україні: досягнення, проблеми та перспективи

Єднак В., Сапрун С. Ставлення батьків учнів четвертих класів до впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес школярів

Золочевський В. Організація діяльності фізкультурно-спортивних об’єднань дітей і молоді у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Зубалій М. Розвиток змісту навчального матеріалу з фізичної культури

Іваненко Т. Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету

Іщук Н. Виховання гідності у майбутніх учителів фізичної культури

Калуський З. Ставлення молоді до здорового способу життя

Кіркова Т. Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді

Коваль Т. Спотривна аеробіка – дисципліна змагання в структурі Міжнародної федерації гімнастики

Ковальчук Н., Воронкова В., Іванова А. Актуальність домашніх завдань із фізичної культури для учнів 9-го класу

Коломоєць Г. Обґрунтування впровадження військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» у навчально-виховний процес ЗНЗ

Корж Д. Акробатична підготовка в навчально-тренувальному процесі волейболістів

Коцкович О., Курилюк С. Соціально-психологічні фактори синдрому професійного вигорання у жінок

Крайнюк О. Формування цілеспрямованості студентів у процесі фізичного виховання

Лебедєва В. Хореографія на уроках фізичної культури як засіб формування естетичної культури молодших школярів

Левків В., Левків Л. Характеристика терміна «спортивна гра» як базового поняття підготовки майбутнього тренера-викладача зі спортивних ігор

Мандюк А., Синчук А. Особливості програм із фізичного виховання в системі середньої освіти США

Моїсеєв С. Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури

Мединський С. Структура підготовки фахівців із фізичного виховання у США в аналогії з Україною

Мицкан Б., Мицкан Т., Остапяк З. Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем

Москалець Т. Адаптивне фізичне виховання в системі освіти

Огниста К., Огнистий А. Формування особистої фізичної культури першокласників на уроках

Новак Т., Плошинська А., Плошинська А. Рівень розвитку рухових здібностей юних легкоатлетів різних спеціалізацій

Олійник І., Єрусалимець К. Фізичне виховання і спорт як засіб змістовного дозвілля студентської молоді

Пикалюк В., Усова О., Сологуб О., Ковальчук В., Дмитрук В. Аналіз кореляції між антропометричними  та гемодинамічними показниками осіб зрілого віку

Приходько Г. Олександр Анохін: сторінки біографії, педагогічна спадщина

П’ятничук Д., П’ятничук Г. Оцінка ефективності авторської програми тренувань бігунів на середні і довгі дистанції за показниками лабораторних аналізів крові

Ребрина А. Розвиток фізичних та психофізичних якостей студентів спеціальності «Маркетинг» у процесі професійно спрямованого фізичного виховання

Рода О. Засоби та методи тренувальних занять легкоатлетів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції

Самоненко С. Формування фізичної культури особистості в процесі особистісно орієнтованого навчання руховим діям

Сембрат С., Степаненко В., Погребний В. Педагогічний контроль та індивідуальна оцінка фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку

Сидоренко О., Павленко І., Азаренков В. Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв

Сокирко О. Навчання плаванню глухих дітей дошкільного віку

Степаненко В. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів дитячого та юнацького віку

Тітаренко С., Дихал Є. Засоби підвищення рухової активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі проведення туристичних прогулянок

Ткаченко С. Педагогічні технології збереження здоров’я  школярів на уроках футболу в школі

Троценко Т., Троценко В. Ефективність впливу народних рухливих ігор на виховання патріотизму в молодших школярів

Харченко-Баранецька Л. Оцінка психологічного компонента психофізичної підготовленості веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації

Черкашин Р., Захожий В. Взаємозв’язок розвитку силових якостей із морфофункціональними показниками студентів

Шандригось В., Шандригось Г. Проблеми і шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Шевчук О. Усвідомлення першокурсниками ВНЗ впливу фізичних вправ на стан здоров’я у процесі вивчення курсу БЖД

Шестаков О. Фізичне виховання студентів на основі спортивно орієнтованих технологій

Иванько Е., Шумяцкая Е., Турчина Л. Физическая культура и физическое воспитание студенческой молодежи

Латышев С. Выявление тенденций развития и стилей противоборства вольной борьбы

Костюкевич В. Модельные показатели технической подготовленности высококвалифицированных спортсменов в хоккее на траве


Завантажити :


 

 

  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь