Нова педагогічна думка : наук.- метод. журн. / засн. Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ . гуманіт. ун-т . – Рівне, 2014 . – № 3 . – 238с.

Журнал "Нова педагогічна думка" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук. ( Постанова Президії ВАК України № 01-05/5 від 1 липня 2010 року).

ЗМІСТ

№3 (79) за 2014 рік

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Баталія Л. Становлення та розвиток освітніх альтернатив у країнах західнослов’янського світу (Польща, Чехія, Словаччина)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ  

Віднічук М. Науково-методичний супровід фахового зростання педагога на засадах компетентнісного підходу

Мельник Н. Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті

Бирка М. Якісний стан організації професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін на рівні регіону

Білик Н. Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників

Бухальська С., Мельничук О. Компетентнісно зорієнтований розвиток студента в системі навчально-виховної та методичної роботи медичного коледжу як умова модернізації вищої медичної освіти

Демченко В. Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти

Кравченко Г. Адаптивне управління розвитком кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти на основі факторно-критеріального моделювання

Лук’янчук Г. Розвиток управлінської компетентності керівників ЗНЗ в умовах інноваційної освітньої діяльності

Любченко Н. Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті

Носенко Є., Коротков В., Матюшкін М. Системний підхід в освіті

Оліфіра Л. Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Лютко О. «Філософія для дітей» (П4с): програма розвитку інноваційного мислення

Павлова Н. Олімпіада з інформаційних технологій як форма організації навчання з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах

Тулашвілі Ю. Застосування методів тестового контролю як засобу збору інформації для педагогічного моніторингу

ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА.

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Зобенько Н. Гуманістично-громадянська спрямованість освітньо-виховного процесу в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі університетської освіти

Іванюк І. Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору

Козяр М. Система роботи з обдарованими старшокласниками в рамках співпраці з ВНЗ

Овадюк О. Розвиток латерального мислення в дітей молодшого шкільного віку

Шевчук Ю. Молодіжна субкультура як складова формування особистості підлітків: позитивні та негативні аспекти

МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА

Павлович Ю. Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки

Саприкіна О. Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту

Тусик Н. Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах

ПОЧАТКОВА ОСВІТА. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Трифонова О. Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку

ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО

Пишко О. Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів

ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ

Бабкова О. Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів природничого циклу

Белешко Д. Загальні питання теорії математичних задач. Поняття задачі, класифікація задач, вправи, запитання

Бордюк М., Шевчук Т. Формування знань про макромолекулярні системи у студентів та вчителів фізики у процесі їх неперервної освіти

Галатюк Ю.Діяльнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізики

Крівцов В., Франчук С. Про доцільність застосування способу косокутного проекціювання та декількох варіантів розв’язку однієї задачі при вивченні нарисної геометрії

Олексюк О. Стан готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів

Сорока В., Кисіль Ю. Дослідження мотивації навчальної діяльності студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Шофолов Д. Збалансоване природокористування: ефективність структурно-функціональної організації підготовки майбутніх екологів

ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Загородня А., Шевчук Д. Актуальність патріотичного виховання молоді

Страшний В. Інтерактивні методи формування здорового способу життя молоді в системі вищої освіти

Яківчук Г. Актуалізація полікультурного виховання школярів засобами українських традицій та фольклору

МУЗИКА. ЕСТЕТИКА

Ганжа М. Основні орієнтири в організації роботи з естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну

Іваник Н. Специфіка виконання духовних піснеспівів у контексті музичної літургіки

Комаровська О. Художньо-естетичне виховання школярів: технології і реалії

Сіончук О. Деякі психологічні особливості роботи диригента з аматорським духовим оркестром

Перенчук Т. Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів

Столярчук Б. Відродження традиційної української інструментальної музики

Матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні» 

Внукова Н., Слищенко В. Моніторинг розвитку та впровадження в системі освіти підсистеми екологічної освіти

Герлянд Т. Організація інноваційної загальноосвітньої діяльності у ПТНЗ аграрного профілю

Голуб Т. Оцінювання якості освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів у Європі та в Україні

Горбатюк Р., Сіткар Т. Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою

Грубінко В., Степанюк А. Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів

Кондрашихін А. Технологія моніторингу вступної кампанії: досвід вишів Києва

Лісова Н. Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти

Ростока М. Моніторинг та прогнозування професійної підготовки майбутніх обліковцівіз реєстрації бухгалтерських даних

Флярковська О. Самореалізація у підлітковому віці                                                                               

  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури»

Бочко Олена, Бочко Олександр, Рій І. Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах

Вашеняк І. Інтеріоризація сучасної екологічної парадигми як головна умова забезпечення сталого розвитку суспільства

Грицанюк В. Особливості екологічної освіти у вищій школі

Гусаковська Т. Дидактична система навчально-дослідницьких завдань як засіб формування інтегрованих знань для реалізації завдань екологічної парадигми освіти

Крутенко О. Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка

Матвійчук А. Криза еколого-етичних концепцій: перспективи вирішення

Меркулова С. Структура та зміст управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням ІКТ

Степанюк Н. Особливості формування екологічної культури особистості

Сяська І. Розвиток професійної компетентності та готовності майбутнього педагога до формування екологічної свідомості школярів

Трохимчук І. Методика формування екологічної вихованості учнів у процесі дослідницької діяльності з екології

Цимбалюк І. Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізаціїнової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти

Цимбалюк О. Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи як фактор розвитку духовно-моральних цінностей учня в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури

Завантажити НПД №3 (79) 2014

Завантажити Конференція МОНІТОРИНГ

  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь