Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2014. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

«НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА»

№ 4 (80), 2014 РІК

ЗМІСТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Мельник Н. Нормативно-правове забезпечення діяльності освітнього округу

Ворон О. Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Гуменюк В. Сучасні концептуальні підходи до роботи з керівниками ЗНЗ у системі післядипломної освіти

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бухальська С. Тренінг як групова форма розвитку ціннісно-мотиваційного компонента педагогічної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів

Шацька Н. Реалізація умови поглиблення інформаційно-комунікативної компетентності педагога для розвитку україномовної культури вчителя в інститутах післядипломної освіти

Орловська Т. Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками

ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА.

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Бандура Р., Терновий Я. Концепція релігійності в духовному розвитку особистості інваліда та її роль у соціальній роботі

Яценюк Л. Формування компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу щодо навчання дітей із порушенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти

Абрамович Т. Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога

Полицяк Н. Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих учнів в умовах загальноосвітньої школи

МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА   Соловій У.  Вивчення української мови як іноземної у ВНЗ нефілологічного профілю: комплексний підхід

Тадеєва М., Купчик Л. Лінгвопсихологічні особливості вивчення іноземних мов у школах німецькомовних країн

Троцюк В., Метка І. Інтернет як творчий ресурс розвитку студентів та викладачів на заняттях з іноземної мови

Гуріна А. Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум

Господинчик Т. Використання аудіовізуальних матеріалів як засобу створення іншомовного середовища на уроках іноземної мови

Андраш Т. Упровадження новітніх освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником OXFOR DHEROES

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ   Михасюк Т. Психолого-педагогічні основи мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства

Шутяк В. Досліди та спостереження на уроках трудового навчання в початкових класах

ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО   Савка І. Концептуальні засади інтеграції знань та вмінь майбутніх фахівців міжнародного права

ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ  Бирка М. Концепції неперервної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін у європейських країнах

Белешко Д. Метод доведення від супротивного. Теоретичні основи. Практика

Бордюк М., Бордюк Н., Шевчук Т. Алгоритм формування знань про отримання полімерних нанокомпозитів у майбутніх учителів технологій при вивченні курсу «Технологія виробництва конструкційних матеріалів»

Васильченко Л. Умови підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти

Глінчук Ю. Негативні виробничі чинники сучасного загальноосвітнього шкільного середовища

Цикалов В. Деякі питання щодо викладання дисципліни «Основи охорони праці» для хімічних спеціальностей при огляді типових програм

Русіна Н., Люльчик В., Петрова О., Кийко Н. Протиерозійна організація території: інновації навчальної програми

Борейко В. Екологічні загрози для нинішнього покоління та шляхи їх подолання

МУЗИКА. ЕСТЕТИКА

Онищук Н., Сметана О. Сутність естетичного та соціокультурного осмислення феномену музичного мистецтва естради

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ ПОСЛІДОВНИКІВ ІДЕЙ А. С. МАКАРЕНКА

«ЦІННІСНО-ТРУДОВА ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ В ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ

А. С. МАКАРЕНКА»

Вербицький В. Провідні ідеї педагогіки А. С. Макаренка в сучасній системі виховання

Давидюк Н.теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини А. С. Макаренка

Карпенчук С. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: гуманістичні контексти

Цимбалюк І. Сутність гуманістичних цінностей і орієнтирів розвитку особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

Гатрич І. Музична обдарованість школярів як психолого-педагогічна проблема

Заєць С. Теоретичні засади діяльності соціального гувернера в умовах сім’ї

Костащук О. Виховання професійної честі і тенденції її розвитку в дослідженнях педагогів

Кучина К. Вітчизняні освітні концепції кінця ХХ – початку ХХІ ст. як стратегічні орієнтири модернізації системи освіти

Луцик Г. Теоретичні засади соціально-педагогічного супроводу девіантних підлітків

Михайлова Л. Роль естетичних ціннісних орієнтацій у життєвому смисловизначенні підлітка: психолого-педагогічний аспект

Нікула Н. Особливості розвитку методичної культури вчителя у процесі професійної підготовки

Олійник О. Особливості формування навичок самообслуговування у молодших школярів на уроках трудового навчання

Осадець М. Психологічна підготовка особистості в спорті

Полухтович Т. Розвиток вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій

Сизоненко І. Соціально-педагогічна робота щодо формування правових знань підлітків у процесі правової соціалізації

Чорней І. Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі

Завантажити Нова педагогічна думка № 4 (80), 2014 р

 

 

  • Facebook
  • В закладки Google
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Twitter

Прокоментуй!

Залишити відповідь