Екологічний паспорт Рівненської області за даними 2005 року / Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Рівнен. обл. – Рівне, 2006. – 97 с.

ЗМІСТ 1.Загальна характеристика 2. Чисельність населення 3.Фізико-географічна характеристика 4. Виробничий комплекс 5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів 6. Атмосферне повітря 7. Водні ресурси

Новак О. Збірник задач і запитань з астрономії для середньоосвітніх навчальних закладів України. – Рівне: Волин. обереги, 2006

ПЕРЕДМОВА Зміст пропонованого для загальноосвітніх навчальних закладів збірника задач з астрономії відповідає вимогам програми Міністерства освіти і науки України. Посібник зорієнтований на нині діючі у загальноосвітніх навчальних закладах базові підручники з астрономії І. А. Климишина й І. П. Крячка та підручник з астрономії М. П. Пришляка, що відповідають вимогам навчальної програми Міністерства освіти і науки України. Основу його змісту складає матеріал астрофізичного й світоглядного характеру. Не применшується також роль традиційних, класичних розділів астрономії, які мають велике практичне значення для людства. Це, передусім, сферична астрономія, де зосереджена більшість обрахункових задач збірника. На конкретному матеріалі розкривається значення науки в житті суспільства, акцентується увага на зв’язку навчання з життям, практикою сучасного виробництва.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 р. / за ред. П. Д. Колодича, О. М. Горковлюка. – Рівне, 2008. – 203 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 році підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями. Завантажити   

Барановський С. В. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. / С. В. Барановський, А. Я. Бомба, А. П. Кузьменко.– Рівне : Ред.-видавн. центр ПВНЗ “МЕГУ” ім. акад. С. Дем’янчука, 2006. – 234 с.

Математична фізика розвивалася з часів Ньютона паралельно з розвитком фізики і математики. В кінці XVII ст. було відкрито диференціальне та інтегральне числення та сформульовані основні закони класичної механіки і закон всесвітнього тяжіння. У XVIII ст. методи математичної фізики почали формуватись при вивченні коливань струн і стержнів, а також задач, пов’язаних з акустикою і гідродинамікою. В XIX ст. ідеї математичної фізики отримали новий розвиток у зв’язку з задачами теплопровідності, дифузії, пружності, оптики, електродинаміки, нелінійними хвильовими процесами і т. п. У XX ст. в математичну фізику включаються задачі квантової фізики і теорії відносності, а також нові проблеми газової динаміки, перенесення частинок і фізики плазми.

Бомба А. Я. Крок до олімпіади : (арифметика для школярів) / А. Я. Бомба, І. А. Барановська, Я. Г. Сень. – Рівне : РДГУ – РОІППО, 2005. – 58 с.

У посібнику представлено найбільш цікаві умови та розв’язки задач з арифметики різних етапів математичних олімпіад. Проведено їх умовний поділ як за тематичною ознакою, так і за рівнем складності для учнів 8 – 11 класів. Причому класифікацію здійснено так, що кожен учень може розв’язувати задачі не лише “свого класу”, але й спробувати свої сили в задачах “наступного рівня”. Крім того при підборі умов та формуванні розв’язків задач переслідувалась мета можливого їх узагальнення та подальшого використання при розробці тематики учнівських досліджень (зокрема в рамках МАН). Призначений для підготовки школярів до участі в математичних конкурсах та олімпіадах, а також для всіх, хто цікавиться математикою.