Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 1. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Матеріали XІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти» Секція 1. Ступенева освіта – одна з умов входження до Європейського простору вищої освіти Кравець С. Організація ступеневої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування Левицька С., Харчук Ю. Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку Герасимчук В., Андрос С. Якість освіти та рівень розвитку національної економіки Галямина И. О проблемах разработки основных образовательных программ третьего поколения Загородній А., Павлиш В., Пилипенко Л. Забезпечення ступеневості вищої освіти на рівні «молодший спеціаліст – бакалавр» у Львівській політехніці Крачунов Х. Положительный опыт технического университета – Варна в области многоуровневого высшего и последипломного образования Красильникова Г. Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу Красильникова Г., Бегняк В., Красильников С. Інформаційний пакет спеціальності як засіб представлення змісту освіти в ЄПВО Гончаров С. Формування вищої освіти впродовж життя на базі регіональних університетів Юзик…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Баталія Л. Порівняльний аналіз альтернативних шкіл Чехії, Польщі і Словаччини Кочеригін Л. Історичні аспекти індивідуалізації навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Мельник Н. Аналіз досліджень з управління освітою в умовах різних рівнів адміністративного поділу (устрою) Ковальчук П. Теорія управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти на основі моніторингових досліджень Смирнова М. Дистанційна форма навчання як складова андрагогічної моделі підвищення кваліфікації керівників шкіл Дементьєва Т. Система діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо екологізації навчально-виховного процесу в закладах освіти Харківського регіону Химинець О. Юридична складова інноваційної діяльності навчально-виховного закладу Шофолов Д., Рідей Н., Загайко О. Системно-структурний аналіз державних програм у сфері освіти і науки: стан і перспективи Демченко В. Проблеми визначення обдарованості в системі підготовки педагогів до роботи з обдарованими школярами СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Райковська Г. Моделювання пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій у процесі графічної підготовки Олексін Ю. Проблема розмежування змісту понять «індивідуалізація» та…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Тимочко І. Організація та сприяння розвитку братських шкіл як один із напрямів просвітницько-громадської діяльності Острозького Кирило-Мефодіївського православного братства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Дзюбишина Н. Рух за шкільні реформи у чеських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століть Ліончук Р. Виховна діяльність молодіжних товариств на західноукраїнських землях у першій половині ХХ століття: гендерний аспект Горецька А., Олійник І. До питання поліконфесійності Волинської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Баталія Л. Авторські школи Польщі та їх значення для системи освіти країни УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Набок М., Макриця Л. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону. Правові аспекти та реальна практика Люшин М. Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників освітніх організацій Басараба Н. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за дистанційною формою навчання в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Махиня Т. Організація контролю самостійної роботи магістрантів заочної форми навчання в…

Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. ст. і тез доп. наук. – практ. конф. “Бібліотеки Рівненщини : історія і сучасність” / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; рецезент Г. М. Швецова ; ред. рада : Сахнюк Л. Г. [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – 111 с.

У збірнику подано матеріали з науково-практичної конференції «Бібліотеки Рівненщини історія та сучасність». В них розглядається широкий спектр питань виникнення і розвитку книгозбірень різних систем і відомств Рівненської області та м. Рівне. Збірник розрахований на спеціалістів бібліотечної справи, викладачів та студентів бібліотечних факультетів, істориків, краєзнавців, книголюбів. Завантажити    

Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. ред. Р. М. Щербан. – Рівне, 2008. – 110 с.

Видання містить статті та повідомлення Міжнародної науково-практичної конференції «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань», яка відбулась 29-30 вересня 2008 року у м.Рівне. У статтях розкривається роль та значення сільської бібліотеки як інформаційного та культурного центру для сільської громади. Висвітлюються напрямки діяльності та головні тенденції розвитку сільської бібліотеки на сучасному етапі. Збірник буде корисним для бібліотечних працівників, викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей. Завантажити            

Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; наук. рецезент В. П. Ярощук ; рецезент Р. М. Щербан ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Перспектива, 2004. – 92 с.

Видання приурочене до Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних бібліотек «Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки» 26-28 жовтня 2004 року у м. Рівне. Автори розкривають зміст та головні тенденції розвитку діяльності бібліотеки на сучасному етапі. Статті містять інформацію про інновації в практиці роботи з новітніми технологіями у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Включено також матеріали з досвіду роботи деяких районних централізованих систем публічно-шкільних бібліотек. Збірник буде корисним для бібліотечних працівників, викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей. Завантажити            

Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи / Рівнен. держ. обл. б-ка ; наук. ред. В. П. Ярощук ; наук. рецензент Р. М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 116 с.

Автори збірника – фахівці та практики бібліотечної справи – розповідають про стратегічні напрями та інновації в діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. У статтях висвітлено роботу структурних підрозділів книгозбірні, етапи та сучасний стан автоматизації бібліотечних процесів, створення електронного ресурсу та його відображення у довідковому апараті, організацію доступу до нього користувачів, використання Інтернет-технологій тощо. Видання буде корисним для спеціалістів бібліотечної галузі, викладачів та студентів бібліотечних відділень та факультетів документальних комунікацій. Завантажити  

Київський Патріархат – 20 років побудови Помісної Православної Церкви в Україні : матеріали наук. – практ. конф. // Андріївський вісник : істор. – богосл. щоріч. журн. Рівнен. Духовн. семінарії Укр. Правосл. Церкви Київ. Патріархату / гол. ред. В. Лотоцький. – Рівне, 2012. – № 1. – 200 с.

В першому номері журналу Рівненської духовної семінарії УПЦ КП розміщені матеріали науково-практичної конференції “Київський Патріархат — 20 років побудови Помісної Православної Церкви в Україні (1992-2012)” та переклади, зроблені зусиллями викладачів семінарії.. Назву журналу “Андріївський вісник” обрано не випадково, адже небесним покровителем семінарії у Рівному є святий апостол Андрій Первозванний. Журнал має популяризувати духовну школу, заповнити ту порожнечу, яка в силу багатьох обставин утворилась в українській богословській думці, та залишити науковий доробок викладачів і студентів Рівненської духовної семінарії майбутнім поколінням. Завантажити в форматі PDF

Наукові записки. Вип. 7 : 190 років від дня народження Пантелеймона Куліша / гол. ред. О. С. Булига ; Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2009. – 196 с.

У науковому збірнику: «Наукові записки. Випуск VII» опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан досліджень Волині а також музейні та краєзнавчі дослідження України. Ряд статей проілюстровані фотографіями, таблицями які опубліковані вперше. Цей випуск присвячений 190річчю від дня народження Пантелеймона Куліша. Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів, фольклористів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, біологів, учителів, краєзнавців, художників, а також молодих дослідників, які роблять перші кроки у створенні нових знань. Завантажити в форматі PDF: