Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Антонішина В. Виховання як складова частина освітньо-виховного процесу у дошкільному освітньому закладі Богачик М. Науково-методичні засади формування готовності педагогів до розвитку соціальної компетенції вихованців позашкільних навчальних закладів Липецький О. Метод проектів як засіб формування соціальної компетентності учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів Мачуський В., Корнієнко А. Стан підготовленості педагогів позашкільних навчальних закладів до формування соціальної компетентності в учнів Литовченко О. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах Пустовіт Г. Позашкільні навчальні заклади – погляд у майбутнє Гонтова Л. Визначення стану сформованості соціокультурних компетентностей учнів основної школи (констатувальний експеримент) Києнко-Романюк Л. Формування соціальних компетентностей задля збереження здоров’я як один з імперативів соціалізації підлітків у ПНЗ Оксенюк О. Використання шкільних курсів історії у формуванні готовності педагогів до розвитку соціальної компетентності у старших підлітків   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної компетенції та мовної культури в духовно-моральному розвитку особистості» Шульжук Н. Функціонально-комунікативний підхід до вивчення мовних одиниць у процесі формування…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Циганчук Л., Циганчук К. Що перешкоджає студентам педагогічних вишів   реалізувати свою професійну стратегію? Вєтрова І. Альтернативна загальна середня освіта: досвід США, аспекти впровадження в Україні Максименко А. Методика навчання у материнській школі Франції Дзюбишина Н. Особливості реформаційних процесів у системі чеської національної освіти у ХV – ХVІІІ століттях Куцак Ю. Національні основи драматичного виховання в історико-педагогічних дискурсах країн західно-слов’янського світу другої половини ХХ – початку ХХІ століть Сойко І. Упровадження педагогічних поглядів Івана Стешенка у навчально-виховний процес освітнього простору України Гапак О. Августин Волошин та його внесок у розвиток математичної освіти Ольчак К. Функціонування Університетів третього тисячоліття Шимчук К. Особливості регіональної преси у Польщі: історичний огляд місцевої преси в Пьотркуві Марчук О. Освітня діяльність церковних братств Волинської губернії УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Бордюк В. Особливості вивчення студентами соціально-психологічних дисциплін за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» Торган М. Методика діагностування функціональної компетентності менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій Степанюк Н. Напрями…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 1. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Бухальська С. Концепція розвитку педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичних коледжів (училищ) як засіб упровадження ідей неперервної освіти Кристопчук Т. Неформальна освіта студентської молоді у навчальних гуртках як компонент навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Лотюк Ю. Неперервна освіта для пожиттєвого вдосконалення людини у світлі ідей сталого розвитку Матейчик В., Хрутьба В. Упровадження ідей сталого розвитку в системі підвищення кваліфікації працівників транспортно-дорожнього комплексу Романчук К., Семенюк В., Верхова І. Реалізація програми сталого розвитку в умовах середньої школи (на прикладі НВК школи-ліцею №19 м. Рівного) Сабадишин Р., Гашинський І., Гашинська О. Перспективи впровадження ідей освіти сталого розвитку у післядипломному навчанні молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у Рівненському державному базовому медичному коледжі Пелех Ю. Концептуальний підхід до виокремлення педагогічних принципів у системі підготовки майбутнього педагога на основі аксіопізнання Герасимчук В., Андрос С. Від конкурентоспроможної освіти до конкурентоспроможної економіки Жук М. Інноваційна освіта як фактор сталого розвитку та соціальних…