Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Шумейко З. Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Лавренчук А.  Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства Сорока М., Корецький М., Калько А. Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування Мороз І. Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Науменко С. Історія розвитку систем завдань у тестовій формі МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА Мандрик Н. Українська мова у європейському Середньовіччі ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО Галішевська Н., Новик О. Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ століття ПРИРОДОЗНАВСТВО. ТЕХНОЛОГІЇ Малафіїк І., Галатюк М. Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів МУЗИКА. ЕСТЕТИКА Дубровіна І. Вивчення вітчизняної музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти Павленко О. Дослідження процесу формування вмінь…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій» Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект Вєтров І. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти Дейнеко С., Мішустіна Л., Тітарчук Н. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи Дзеґа В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині Коваль В. Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті Баталія Л. Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Пастовенський О. Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою Григораш В. Організація науково-методичної роботи в школі Химинець В. Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти Пойда С. Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики Сивохоп Я. Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків Ворон О. Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників Бордюк В. Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця Люшин М. Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект Антощук С.  Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Ляхоцька Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2013. – N. 1. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Матеріали XІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти» Секція 1. Ступенева освіта – одна з умов входження до Європейського простору вищої освіти Кравець С. Організація ступеневої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування Левицька С., Харчук Ю. Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку Герасимчук В., Андрос С. Якість освіти та рівень розвитку національної економіки Галямина И. О проблемах разработки основных образовательных программ третьего поколения Загородній А., Павлиш В., Пилипенко Л. Забезпечення ступеневості вищої освіти на рівні «молодший спеціаліст – бакалавр» у Львівській політехніці Крачунов Х. Положительный опыт технического университета – Варна в области многоуровневого высшего и последипломного образования Красильникова Г. Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу Красильникова Г., Бегняк В., Красильников С. Інформаційний пакет спеціальності як засіб представлення змісту освіти в ЄПВО Гончаров С. Формування вищої освіти впродовж життя на базі регіональних університетів Юзик…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Баталія Л. Порівняльний аналіз альтернативних шкіл Чехії, Польщі і Словаччини Кочеригін Л. Історичні аспекти індивідуалізації навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Мельник Н. Аналіз досліджень з управління освітою в умовах різних рівнів адміністративного поділу (устрою) Ковальчук П. Теорія управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти на основі моніторингових досліджень Смирнова М. Дистанційна форма навчання як складова андрагогічної моделі підвищення кваліфікації керівників шкіл Дементьєва Т. Система діяльності КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо екологізації навчально-виховного процесу в закладах освіти Харківського регіону Химинець О. Юридична складова інноваційної діяльності навчально-виховного закладу Шофолов Д., Рідей Н., Загайко О. Системно-структурний аналіз державних програм у сфері освіти і науки: стан і перспективи Демченко В. Проблеми визначення обдарованості в системі підготовки педагогів до роботи з обдарованими школярами СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Райковська Г. Моделювання пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій у процесі графічної підготовки Олексін Ю. Проблема розмежування змісту понять «індивідуалізація» та…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Гон І. Правові засади українського та європейського початкового шкільництва на західноукраїнських землях (перша половина 1920-х років) Смолінська О. Організаційна культура вищої педагогічної освіти як суспільна інституція Сойчук Р. Тенденції реформування системи освіти у провідних країнах світу наприкінці ХХ ст.. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Романчук В., Опанасик А., Свіріліна В. З досвіду формування іміджу вищого навчального закладу Мельник В. Теоретичні засади підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти Барбан М., Хаджирадєва С. Модель підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами Войтович І., Павлова Н. Готовність до самонавчання як умова формування в майбутніх учителів професійної мобільності Дуброва А. Педагогічна культура викладача ВНЗ, її сутність і зміст Андрощук І. Управління розвитком професійної компетентності вчителя-словесника в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Пономаревський С. Українська школа у Росії: рецепція навчальних програм СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Крутова Н. Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами Кудашкіна О….

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – N. 2. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.   ЗМІСТ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти»   Нечипорук Л. Учитель-андрагог у системі неперервної освіти Стихун Н. Використання засобів театрального мистецтва для формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти Ворон О. Наукові засади інноваційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Горегляд Я. Розвиток організаційної культури керівника міського управління освіти Жосан О. Зміст підготовки незалежних експертів шкільних підручників у закладі післядипломної освіти Кравчук М. Шляхи вдосконалення психолого-педагогічної підготовки соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки Яковець С. Фандрайзингова діяльність загальноосвітнього навчального закладу Михайлова Л. Шляхи підвищення педагогічної культури соціального педагога Мокеєва Л. Інноваційний підхід до фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку Шиян Р., Гурей Т., Горбач І. Педагог та проблеми реформування освіти (результати соціально-психологічного дослідження) Смольська Л. Від словесних описів до прикладних імпульсів: лаконізм і конкретика на часі Смагін І. Організація інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2012. – N. 1. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Секція 1. Критерії європейського простору вищої освіти Ніколаєнко С. Якість української освіти — запорука інноваційного розвитку держави Гурин В., Євреєнко Ю., Сівак В. Аспекти побудови концептуальних моделей спеціаліста водного господарства Саух П. Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми Горохов Є., Зайченко М., Югов А. Оцінка діяльності кафедри в системі менеджменту якості Донбаської національної академії будівництва і архітектури Beata Fałda "Kształcenia na odległość" w szkolnictwie wyższym w Рolsce Наконечна Т., Нікулін О. Стохастичне моделювання успішності при керуванні процесом навчання Хаханов В. Сохранить и улучшить высшую школу компьютерной инженерии Маланчук З., Калько А., Стріха В. Роль і місце кафедри розробки родовищ корисних копалин НУВГП в сучасній моделі в ЄПВО Тадеєв П. Методологія і методика дослідження  розвитку теорії і практики навчання обдарованих школярів у США Пелех Ю. Моделювання структури формування ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності як об’єкту його рефлексії (на прикладі реалізації операційно-дієвого компонента структури…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 4. – Рівне. – Виходить щоквартально

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. ІСТОРІЯ ОСВІТИ Тимочко І. Організація та сприяння розвитку братських шкіл як один із напрямів просвітницько-громадської діяльності Острозького Кирило-Мефодіївського православного братства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Дзюбишина Н. Рух за шкільні реформи у чеських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століть Ліончук Р. Виховна діяльність молодіжних товариств на західноукраїнських землях у першій половині ХХ століття: гендерний аспект Горецька А., Олійник І. До питання поліконфесійності Волинської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Баталія Л. Авторські школи Польщі та їх значення для системи освіти країни УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Набок М., Макриця Л. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону. Правові аспекти та реальна практика Люшин М. Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників освітніх організацій Басараба Н. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників за дистанційною формою навчання в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Махиня Т. Організація контролю самостійної роботи магістрантів заочної форми навчання в…

Нова педагогічна думка : наук. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – N. 3. – Рівне. – Виходить щоквартально.

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо. ЗМІСТ Антонішина В. Виховання як складова частина освітньо-виховного процесу у дошкільному освітньому закладі Богачик М. Науково-методичні засади формування готовності педагогів до розвитку соціальної компетенції вихованців позашкільних навчальних закладів Липецький О. Метод проектів як засіб формування соціальної компетентності учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів Мачуський В., Корнієнко А. Стан підготовленості педагогів позашкільних навчальних закладів до формування соціальної компетентності в учнів Литовченко О. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах Пустовіт Г. Позашкільні навчальні заклади – погляд у майбутнє Гонтова Л. Визначення стану сформованості соціокультурних компетентностей учнів основної школи (констатувальний експеримент) Києнко-Романюк Л. Формування соціальних компетентностей задля збереження здоров’я як один з імперативів соціалізації підлітків у ПНЗ Оксенюк О. Використання шкільних курсів історії у формуванні готовності педагогів до розвитку соціальної компетентності у старших підлітків   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної компетенції та мовної культури в духовно-моральному розвитку особистості» Шульжук Н. Функціонально-комунікативний підхід до вивчення мовних одиниць у процесі формування…